Bo zawżdy ci więcej jedzą, którzy bliżej misy siedzą - M. Rej
 Oceń wpis
   

W lutym bieżącego roku w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się pozytywne tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Ten rok może przynieść zadowalające tempo wzrostu PKB.

O dobrej kondycji polskiej gospodarki świadczy większość danych makroekonomicznych. Do takich pozytywnych zdarzeń należy zaliczyć stosunkowo znaczący wzrost produkcji przemysłowej stanowiący 6,7% w skali roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 3,0% wyższy niż w lutym ubiegłego roku. Największy wzrost obserwowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych. Zła sytuacja panuje natomiast w budownictwie przemysłowym, gdzie poziom produkcji sprzedanej po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym był niższa o 9,9% niż rok wcześniej.
W okresie styczeń-luty 2016 roku oddano w Polsce do użytkowania 24.229 mieszkań, tj. o 14,1% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z tego na budownictwo indywidualne przypadło 51% a na deweloperów 47%. Jednocześnie rozpoczęto budowę 18.627 mieszkań, tj. o 9,7% więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba wydanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę o 16,8% i wyniosła 25.780.
W lutym umocniło się tempo wzrostu krajowej sprzedaży detalicznej, która liczona w cenach stałych była wyższa o 6,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu ze styczniem wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 1,3%. Pewien wpływ na lepszy wynik tegorocznej sprzedaży miał dłuższy miesiąc luty.
Dobrze rozpoczął się ten rok w handlu zagranicznym, gdzie w styczniu odnotowano nadwyżkę eksportu nad importem w kwocie przekraczającej 3 mld zł. Pewien wpływ na spadek wartości importu miały niższe niż w poprzednich latach ceny surowców na światowych rynkach. Tradycyjnie największymi odbiorcami polskich towarów są kraje Unii Europejskiej, do których trafiło w styczniu 82% polskiego eksportu.
W końcu lutego br. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy nie uległa zmianie wobec stycznia i wyniosła 1652,7 tys. Natomiast w skali roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 266,1 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,3% i była na takim samym poziomie, jak w poprzednim miesiącu i o 1,6 pkt. proc. niższa niż przed rokiem.
W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,9% osiągając poziom 4.137,55 PLN.
Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w analizowanym okresie o 2,5% do poziomu 5.711,2 tys.
W lutym utrzymywała się stopa bezrobocia na poziomie notowanym miesiąc wcześniej - 10,3%, lecz okres zimowy sprzyja wzrostowi bezrobocia. W marcu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło pogorszenie się nastrojów konsumenckich – w podobnym stopniu dotyczyło to ocen sytuacji obecnej i przyszłej.
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-luty wyniosły 56,2 mld PLN, a wydatki – 59,3 mld PLN. Stanowi to odpowiednio 17,9% oraz 16,1% kwot założonych w ustawie budżetowej. W efekcie budżet zamknął się deficytem w wysokości 3,1 mld PLN, co stanowiło 5,7% tegorocznego planu.
Luty bieżącego roku był dwudziestym z kolei miesiącem deflacji. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,8%, przy czym ceny towarów obniżono o 1,6%, natomiast ceny usług wzrosły o 1,2%. Znaczący wpływ na spadek cen towarów mają utrzymujące się niskie ceny surowców.
W lutym br. poprawiły się nastroje wśród przedsiębiorców w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast w marcu, nastąpiło pogorszenie się nastrojów konsumenckich w porównaniu do poprzedniego miesiąca – w podobnym stopniu dotyczyło to ocen sytuacji obecnej i przyszłej.


 

 
 

Komentarze

 Najnowsze komentarze
 
2013-12-23 12:59
rtvagd do wpisu:
Najnowsza historia złota – część I
pozdrowienia :)
 
2013-10-18 13:34
group do wpisu:
Najnowsza historia złota – część I
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
 
2013-10-05 01:41
moj.blog do wpisu:
Barometry kryzysu – Indeks PMI (ISM)
fajny blog
 Moje linki


Ulubione blogi
 
 Archiwum Bloga
 
Rok 2016
 
Rok 2012
 
Rok 2011
 
Rok 2009
 
Rok 2008